Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO RAJSKIE WNĘTRZA

§1. DEFINICJE

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551836140, REGON 260495106, kontakt@rajskiewnetrza.pl
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 6. Grafika – oznacza zdjęcia, ilustracje, obrazy i inne dzieła ilustracyjne lub graficzne, będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są dostarczane przez ADOBE STOCK z siedzibą w (USA) w celu zamieszczenia ich na zamawianym przez Klienta Towarze.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia ich na zamawianym Towarze.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.rajskiewnetrza.pl
 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.rajskiewnetrza.pl, prowadzony jest przez:
  Studio Grafiki i Reklamy „EFEKT” z siedzibą przy ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów, NIP: 6551836140
 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy serwisem rajskiewnętrza a Klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w rajskiewnętrza.pl
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem zdjęć zamieszczonych w celach prezentacji Towarów, logotypów i formularzy, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§3. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówień na Stonie Internetowej Sklepu można dokonywać 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia dostępna jest opcja logowania/rejestracji ale nie jest ona konieczna, można złożyć zamówienie jako ‘gość’. W obu przypadkach niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 3. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie rajskiewnętrza.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów, zmiany zdjęć z kolorowych na czarno-białe lub sepie oraz kadrowanie przez „chwyć i upuść”. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT (ceny brutto).
 4. Klient może złożyć zamówienie z własnego zdjęcia według własnych preferencji i wymagań. Składając takie zamówienie Klient oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych na zamieszczone przez niego Materiały. Dodatkowo Klient oświadcza, że przesłane przez niego do Sprzedawcy Materiały zawierające wizerunek osób trzecich zostały pozyskane w sposób legalny i dobrowolny za zgodą osób, których one dotyczą.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu przez Klienta wzoru, materiału oraz wymiarów zamawianego produktu i kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”. Sposób zapłaty i Dostawy Klient wybiera po dodaniu Towaru do Koszyka. Całkowita Kwota do zapłaty jak i Towaru wyszczególniona zostanie w sposób czytelny Klientowi po wybraniu sposobu Dostawy. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” równoznaczne jest z koniecznością dokonania zapłaty za Towar.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres mailowy podany przez niego w formularzu.
 7. Czas realizacji zamówień wynosi 24-48 h. W wyjątkowych przypadkach (w przypadku personalizowanych zamówień) czas ten może wydłużyć się do 3 dni roboczych.
 8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu ) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 9. Wszystkie fototapety są dzielone na odpowiedniej szerokości bryty i docięte są do formatu. Margines błędu przy docinaniu do formatu wynosi 0-2 mm. Fototapeta po namoczeniu klejem się rozciąga wiec nierówne przycięcie np 1mm może zniwelować podczas kładzenia fototapety naciągając ją w danym miejscu. Standardowy sposób kładzenia jest na tak zwany ‘styk’. Na życzenie klienta możemy przygotować fototapetę na zakładkę.
 10. Dla każdej fototapety na życzenie klienta możemy wykonać próbkę wydruku aby można było ocenić jakość wydruku oraz kolorystykę zdjęcia. Wycena wykonania próbki kolorystycznej wraz z kosztem zakupu wykonywana jest indywidualnie i zależy od wybranego wzoru tapety.
 11. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

§4. PŁATNOŚCI

 1. Płatności dokonywane są online w formie przelewu na konto bankowe lub kartą kredytową za pomocą serwisu przelewy24.pl, PayPal, przelew tradycyjny.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaconej przez kupującego kwoty na koncie bankowym rajskiewnętrza.pl
 3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.
 4. W przypadku braku płatności za zamówienie Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną udzielając Klientowi dodatkowego czasu na dokonanie wpłaty za Towar. W przypadku dalszego braku płatności w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje uznane za anulowane.

 

§5. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy dotyczy wysyłek wyłącznie na terenie Polski
 2. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy rajskiewnetrza.pl, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. Po upływie tego terminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
  Dostawa kurierem realizowana jest w ciągu 24-48h w dni robocze. W wyjątkowych przypadkach wynikłych z winy kuriera okres ten może się wydłużyć.
 3. Klient zobowiązany jest do obejrzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Jest to NIEZBĘDNE w celu sporządzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem w dniu doręczenia, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 6. Faktura Vat/ paragon za zamówiony Towar dołączony jest do paczki z zamówieniem (wewnątrz lub pod listem przewozowym). W wyjątkowych przypadkach dowód zakupu przesyłany zostaje do Klienta w pliku PDF na podany podczas zamówienia adres mailowy.

 

§6. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze sklepu, o ile takie działania nie są zgodne z jego przeznaczeniem,
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Klienta),
c) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
e) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta.
f) mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
g) czas realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
b) całkowitego zaprzestania świadczenia usług.
c) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w niniejszym sklepie internetowym na inny kompetentny podmiot.

§7. RĘKOJMIA

 1. Serwis rajskiewnetrza.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Różnice kolorów mogą również wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 2. Właściciel serwisu rajskiewnetrza.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zdjęć zakupywanych z portalu stock-adobe.com na potrzeby wykonania wydruku. Wydruk zdjęcia w formacie wielkoformatowym o powierzchni kilku lub kilkunastu metrów kwadratowych zawsze patrząc na wydruk z bliska będzie rozmazane i mniej ostre w porównaniu z wydrukiem na małym formacie poniżej jednego metra kwadratowego. Trzeba mieć na uwadze że wydruk wielkoformatowy ogląda się z większej odległości co najmniej 2 metrów.
 3. Rajskiewnetrza.pl zastrzega, że dostarczane produkty nie muszą być całkowicie wodoodporne.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie faktu ewentualnych uszkodzeń paczki Dostawcy dostarczającemu przesyłkę w formie Formularza Szkody.
 5. Klient zobowiązuje się w przeciągu 3 dni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem (reklamacje@rajskiewnetrza.pl) lub pocztą (Rajskie Wnętrza, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno z dopiskiem reklamacje) reklamacje dotyczące zauważonych wad towaru.
 6. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana. Terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie gwarantuje uzyskanie praw konsumenckich.
 7. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec właściciela serwisu rajskiewnetrza.pl. Zalecamy laminowanie wszystkich fototapet, nie ponosimy odpowiedzialności za wykonany montaż, za zbyt długie moczenie tapet klejem co ma wpływ na późniejsze brudzenie fototapet, schodzenie farby podczas tarcia które nie posiadają laminatu zabezpieczającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.


§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

 1. Odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny może dokonać jedynie Klient składający zamówienie.
 2. Rajskiewnetrza.pl ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rajskiewnetrza.pl, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.
 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila lub listownie.

 

§10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawane przez rajskiewnetrza.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów rajskiewnetrza.pl
 2. Klient składając zamówienie i przedkładając swój projekt (materiał) oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do rajskiewnetrza.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego
 2. Sklep www.rajskiewnetrza.pl zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu.

 

Ważne informacje!!!

Prosimy o spisanie protokołu szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki przy odbiorze od kuriera. Brak spisanego protokołu może wiązać się z nieuznaniem reklamacji!

Przed położeniem tapety proszę sprawdzić każdy z brytów pod kątem uszkodzeń (rysy, zgniecenia, przetarcia). Wszelkie zauważone wady proszę zgłaszać bezpośrednio po ich zauważeniu na adres reklamacje@rajskiewnetrza.pl Reklamacje zgłoszone po nałożeniu tapety na ścianę mogą zostać odrzucone!!!